Bestuur

Bestuur Stichting Natura Docet

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Arend-Jan Vleming – voorzitter
Wim Horsthuis – penningmeester
Loes Stokkelaar – secretaris

In de nieuwe statuten zal vermeld staan dat de bestuurders van de stichting worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en dat zij na 1 januari 2013 niet kunnen worden herbenoemd indien zij reeds meer dan twaalf jaar deel uitmaken van het bestuur. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester. Daarnaast evalueert het bestuur jaarlijks haar functioneren en draagt zij zorgt voor vastlegging hiervan. Ook evalueert het bestuur jaarlijks het functioneren van de directie en zorgt zij voor vastlegging hiervan.

Het dagelijks- en algemeen bestuur zet zich op vrijwillige basis, onbezoldigd (afgezien van vergoeding van reiskosten), in voor de stichting Natura Docet. Er zijn in de statuten geen bepalingen over vacatiegelden voor de leden van het bestuur opgenomen. Zowel de salariëring van directie als de vaste staf van de Stichting Natura Docet vindt plaats volgens het BezoldigingsBesluit RijksAmbtenaren (BBRA).