Bestuur

Bestuur Stichting Natura Docet

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Hein Bernelot Moens – voorzitter sinds 25 september 2013
Rodney Mooij – penningmeester sinds 25 september 2013
Loes Stokkelaar – secretaris sinds 10 november 2018
Arend-Jan Vleming – lid sinds 1 januari 2020

De overige leden van het algemeen bestuur zijn:
Bertus Groener, sinds 1 februari 2013, namens de Vereniging van Vrienden van Meester Berninks’ Museum Natura Docet
Piet Jansen, sinds 1 februari 2013, zelfstandig adviseur, o.a. voorzitter Overijsselse Ombudscommissie
Gerk Koopmans, sinds 1 februari 2013, oud-directeur Natuurmuseum Fryslan, Leeuwarden
Nils Kramer, sinds 1 februari 2013, Tierparkleiter, Tierpark Nordhorn, Nordhorn (BRD)
Ferdinand, Prinz zu Bentheim und Steinfurt, sinds 1 januari 2006, Burg Bentheim, Bentheim (BRD)
Coen Bernink, sinds 1 maart 2014, jurist

In de nieuwe statuten zal vermeld staan dat de bestuurders van de stichting worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en dat zij na 1 januari 2013 niet kunnen worden herbenoemd indien zij reeds meer dan twaalf jaar deel uitmaken van het bestuur. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester. Daarnaast evalueert het bestuur jaarlijks haar functioneren en draagt zij zorgt voor vastlegging hiervan. Ook evalueert het bestuur jaarlijks het functioneren van de directie en zorgt zij voor vastlegging hiervan.

Het dagelijks- en algemeen bestuur zet zich op vrijwillige basis, onbezoldigd (afgezien van vergoeding van reiskosten), in voor de stichting Natura Docet. Er zijn in de statuten geen bepalingen over vacatiegelden voor de leden van het bestuur opgenomen. Zowel de salariëring van directie als de vaste staf van de Stichting Natura Docet vindt plaats volgens het BezoldigingsBesluit RijksAmbtenaren (BBRA).