Organisatie

Stichting Natura Docet

In 1911 is Natura Docet ontstaan waarna in 1913 de ‘Vereniging van Vrienden van Meester Berninks’ Museum Natura Docet’ ter ondersteuning van behoud en voortbestaan van de collectie en het werk van Meester Bernink is gestart. In 1966 volgde de oprichting van de Stichting Natura Docet. Het doel van de stichting was destijds als volgt geformuleerd:  ‘De Stichting heeft ten doel het inrichten, beheren, uitbreiden en in stand houden van het museum voor Natuurlijke historie genaamd Meester Bernink’s Museum “Natura Docet, gelegen in de Gemeente Denekamp, verder te noemen “het Museum”, en van het natuurreservaat “het Molenven”, gelegen in de Gemeente Weerselo, zulks in de ruimste zin van het woord. Het doel der Stichting kan niet in wezen gewijzigd worden.’ In de periode hieropvolgend ontstond een nauwe band met de Provincie Overijssel waardoor Natura Docet zich als Provinciaal Museum mocht benoemen.

Met de doorontwikkeling van het oorspronkelijke museum Natura Docet tot belevingsmuseum en landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente was een wijziging van de doelstelling van de Stichting, en verandering van naamstelling van de stichting, aan de orde. De verandering van de doelstelling is goedgekeurd bij besluit van de kantonrechter te Almelo. De statuten van de nieuwe Stichting Museum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente Museum zullen binnenkort ter inzage komen te liggen.

De band met de Provincie Overijssel is nog steeds een bijzondere. In de huidige beleidsperiode, 2013-2016, van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel is Natura Docet Wonderryck Twente onderdeel van de culturele basisinfrastructuur van de Provincie.

Groei en verandering
Volgens de code van Cultural Gouvernance zullen zo snel mogelijk nadat de aanpassing heeft plaats gevonden de statuten worden gepubliceerd op de website van Natura Docet Wonderryck Twente. Vermelding van de verouderde statuten van de stichting Natura Docet doet geen recht aan de organisatie zoals die zich op dit moment profileert. Informatie hierover is beschikbaar, tot het moment van het ingaan van de nieuwe statuten, via de secretaris van de Stichting Natura Docet, Janien Zomer (bereikbaar via 0541 – 351 3250).

De Stichting Natura Docet is aangemeld bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 41.02.74.56

Verslaglegging

• Het accountantsrapport inzake de jaarrekening 2015 is samengesteld door Eshuis Accountants en Belastingadviseurs en is voorzien van een samenstellingverklaring. De jaarrekening werd door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering. Het gehele rapport plus toelichting ligt ter inzage bij Stichting Natura Docet, Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp.